Klage

Klagemuligheter, angrerett og varsling

Alle kan gjøre en feil, og det hender at vi har forskjellig oppfatning av en sak. Derfor kan du klage. Hvis du mener vi har gjort feil i din sak vil vi gjerne høre fra deg.

Steg 1: Snakk med en av våre medarbeidere
Ta gjerne først en prat med en av våre medarbeidere, og forhåpentligvis kommer vi sammen frem til en løsning som du syns er rettferdig.

 

Steg 2: Send inn skriftlig klage til oss
Dersom vi ikke blir enige etter en prat kan du sende oss en skriftlig klage. Du kan sende klagen på følgende måter:

Postadresse:
YOUPLUS Livsforsikring NUF
Postboks 463
7404 Trondheim

E-post: post@uplus.no

NB! Dersom klagen inneholder personopplysninger ber vi deg sende din klage pr post eller via Digipost til YOUPLUS Livsforsikring NUF.

Generelle klager kan sendes pr e-post.

Vår mål er at du skal høre i fra oss innen 24 timer etter at vi har mottatt den skriftlige klagen. Du vil da få informasjon om videre saksgang.

 

Steg 3: Send en skriftlig klage til Finansklagenemda
Hvis du ikke er fornøyd etter at vi har behandlet klagen din, har du anledning til å få avgjørelsen prøvd av en nøytral klageinstans, i henhold til lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69 §22-2. Henvendelsen må i så fall rettes til Finansklagenemda.

 

 

Angrerett

Som kunde har du angrerett på personforsikringer som du har kjøpt på telefon, epost eller ved hjemmebesøk. Har du selv oppsøkt et kontor fysisk, bortfaller angreretten.

Angreretten er gyldig i 30 dager etter at du har mottatt forsikringsdokumentene.

For å benytte deg av angreretten anbefaler vi at du sender en epost til post@uplus.no. Alternativt kan du fylle ut angrerettskjemaet som du finner her og sende det til oss.

Når vi har mottatt meldingen fra deg vil vi avslutte forsikringene med virkning fra den datoen du sendte beskjeden. Bekreftelse på annullasjonen vil bli sendt til «Min side» hvor du kan logge inn med BankID. Du må betale for de dagene hvor forsikringen har vært i kraft.

 

 

 

Varsling om kritikkverdige forhold

Youplus etiske retningslinjer gir klare retningslinjer om at selskapet ikke tolererer brudd på lover og regler, eller etisk uforsvarlig virksomhet. Dette omfatter markedsmisbruk, korrupsjon, hvitvasking, svik eller lignende overfor kunder, samarbeidspartnere eller offentlig myndigheter. På arbeidsplassen tolereres ikke mobbing, seksuell trakassering eller annen uetisk oppførsel.

Om du har observert en situasjon som gir grunnlag for å tro at Youplus bryter med disse målsettingene, så bør det så langt mulig tas opp med den det gjelder. Dersom dette ikke er mulig kan du varsle på tre måter. Varsling kan skje anonymt om nødvendig.

Alle varsler bør inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av de faktiske forhold som gjør det mulig å undersøke varselet.

Varsling internt
Alle ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten i samsvar med reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 2A. I tillegg har alle en plikt til å bidra til et forsvarlig og godt arbeidsmiljø. Arbeidstakere har i tillegg en særskilt plikt til å underrette arbeidsgiver dersom det er snakk om fare for liv og helse, trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.

Du kan alltid varsle til din nærmeste overordnede. Dersom forholdet det varsles om knyttes til din nærmeste leder, kan du varsle til leders nærmeste overordnete eller til Compliance-funksjonen.

Varsling til Youplus varslingsplattform
Youplus benytter en egen varslingsplattform for å sikre muligheten til anonymitet. Varslingsplattformen finnes her.  Varslingene vil behandles av Youplus Compliance Officer.

Oppfølging av varsler gitt internt eller via Youplus varslingsplattform
Den som mottar et varsel skal umiddelbart sørge for å bringe saken videre til Compliance som er ansvarlig for videre behandling. Dersom du varsler gjennom Varslingskanalen vil ditt varsel komme direkte til Compliance.

Den eller dem det er varslet om skal normalt motta informasjon om varselet, videre behandling og utfall.

Andre varslingsmuligheter
Dersom du ikke ønsker å varsle til Youplus, eller benytte Youplus varslingsplattform, kan varsler også sendes til Finanstilsynet for brudd på de lover og regler under deres tilsynsområde. Se Finanstilsynets varslingsider for mer informasjon.