Personvern

Personvernerklæring for YOUPLUS Livsforsikring NUF

Sist oppdatert juni 2021

Vi lover å behandle dine personopplysninger med største forsiktighet

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, direkte eller indirekte. Navn, fødselsnummer, telefonnummer, epost og helseinformasjon er eksempler på personopplysninger. Som kunde i et forsikringsselskap deler du mange opplysninger om deg selv, og noen ganger også om dine nærmeste. Personopplysningene er dine og du har selv rett til å bestemme over disse. YOUPLUS Livsforsikring samler de opplysningene vi trenger om deg for å kunne oppfylle de forpliktelsene vi har ovenfor deg gjennom ditt kundeforhold, og for å oppfylle de forpliktelsene vi som selskap har til omverdenen.

I denne erklæringen får du informasjon om hvilke opplysninger vi innhenter, hvilket grunnlag vi har for å innhente og behandle disse opplysningene og hvordan vi sørger for at ditt personvern blir ivaretatt. Du skal alltid være trygg på at vi i YOUPLUS Livsforsikring tar ditt personvern på alvor, og du skal kjenne deg trygg som kunde hos oss. Vi har taushetsplikt og vil behandle dine personopplysninger etter den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter når det samles inn opplysninger om deg samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Målgruppen for denne personverninformasjonen er deg som kunde, mulig fremtidig kunde, eller andre relevante parter, slik som reelle rettighetshavere i bedrifter, autoriserte representanter og tilknyttede parter.

Behandlingsgrunnlag 

For at vi i YOUPLUS Livsforsikring skal kunne behandle dine personopplysninger trenger vi at slik behandling skjer med bakgrunn i ett eller flere rettsgrunnlag. Disse rettsgrunnlagene følger av personvernforordningen og kalles behandlingsgrunnlag. De aktuelle behandlingsgrunnlagene for YOUPLUS Livsforsikring sin behandling av personopplysninger er:

  • Det er gitt samtykke til behandlingen fra den personen opplysningene gjelder
  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale
  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle YOUPLUS Livsforsikring rettslige forpliktelser
  • YOUPLUS Livsforsikring eller en tredjepart har en berettiget interesse i behandlingen

Behandlingsansvarlig og databehandlere

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke midler som skal brukes i behandlingen. YOUPLUS Livsforsikring er behandlingsansvarlig for opplysningene vi samler inn og betjener i forbindelse med at vi tilbyr forsikringstjenester.

YOUPLUS Livsforsikring representeres ved daglig leder av YOUPLUS Livsforsikring.
Kontaktadressen er: 
YOUPLUS Livsforsikring NUF
Postboks 463 
7404 Trondheim 
minedata@uplus.no

For å være i stand til å betjene forsikringsavtalen har YOUPLUS Livsforsikring inngått avtaler med databehandlere. En databehandler er en virksomhet som behandler personopplysninger på våre vegne. Databehandlere leverer blant annet IKT-tjenester til YOUPLUS Livsforsikring. Vi har inngått databehandleravtaler med alle våre databehandlere. Databehandleravtalene sørger for at behandlingen av dine personopplysninger skjer i tråd med personvernregelverket og at behandlingen ikke skjer på annen måte enn det databehandleren har avtalt med oss.

Ulike typer av personopplysninger vi samler inn

Typen personopplysning som samles inn, er avhengig av hvilket produkt eller tjeneste vi tilbyr deg som kunde. For kunder i YOUPLUS Livsforsikring er dette i hovedsak knyttet til produkter innenfor livsforsikring.

Personlige opplysninger: personnummer og navn i form av for eksempel kopi av legitimasjon, BankID autentifisering eller lignende. Økonomiske opplysninger, opplysninger om familie og slektskap, informasjon om ditt forsikringsforhold samt dine preferanser. Opplysninger om eventuell forsikringssvindel og annen kriminalitet. Dette er opplysninger som normalt sett er underlagt taushetsplikt.

Nøytral kundeinformasjon: telefonnummer og adresser, inkludert epostadresse, folkeregistrert adresse og bostedsadresse. Yrke, utdanning, arbeidssted, samt opplysninger som kan finnes allment tilgjengelig gjennom offentlige register. Nøytrale opplysninger er i hovedsak ikke underlagt taushetsplikt.

Sensitive opplysninger (særlige kategorier av personopplysninger): YOUPLUS Livsforsikring må i inngåelsen av avtale med våre kunder gjøre en risikovurdering knyttet til de produktene du som kunde ønsker å kjøpe hos oss. For å gjøre en slik risikovurdering på en tilfredsstillende måte, må vi be om at du oppgir en del helseopplysninger til oss. Helseopplysninger er å betrakte som en særlig kategori av personopplysninger, da de er betraktet som sensitive opplysninger om deg som person. I det nye personvernregelverket er det som utgangspunkt slik at det ikke er lov å behandle slike opplysninger. Som forsikringsselskap er vi likevel nødt til å behandle denne typen opplysninger i noen tilfeller. Da benytter vi unntak fra behandlingsforbudet.   
Eksempler på unntak i personvernregelverket, kan være at vi har fått ditt samtykke til å behandle opplysningene, eller at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav. Et rettskrav kan være et krav du har mot YOUPLUS Livsforsikring som følge av en forsikring du har hos oss.

I de tilfeller det behandles særlige kategorier av personopplysninger, skjer det derfor med utgangspunkt i et unntak fra behandlingsforbudet, i tillegg til et behandlingsgrunnlag.

Lovpålagte opplysninger: skattemessig hjemsted eller utenlandsk skatteregistreringsnummer, opplysninger som kreves for å få grunnleggende kunnskap om kunder og i forbindelse med arbeid mot hvitvasking.

Oversikt over hvor vi innhenter opplysningene dine 

Fra deg
De personopplysningene som registreres, vil i hovedsak innhentes direkte fra deg som kunde, for eksempel i forbindelse med etablering av kundeforholdet eller ved oppgjør på forsikringssaker.

Fra tredjeparter
Vi kan i noen tilfeller innhente informasjon fra offentlige institusjoner og registre. Dette kan være offentlige myndigheter, folkeregisteret, helsevesenet, fastlege eller NAV. I noen tilfeller henter vi også inn opplysninger fra andre forsikringsselskap, forsikringsselskapenes fellesregistre, våre forsikringsagenter og private helseforetak. I de tilfeller våre kunder har verge eller fullmektig kan personopplysninger også hentes fra disse.

Ved behandling av forsikringssaker: 
Utover de tredjeparter nevnt i punktet over, kan YOUPLUS Livsforsikring ved behandling av forsikringssaker hente og motta opplysninger fra:  
Politiet, domstolene, Brønnøysundregistrene, skattemyndigheter og advokater.

Informasjon om formål som personopplysningene brukes til

Administrasjon av kundeforholdet
YOUPLUS Livsforsikring vil bruke dine personopplysninger for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og avtaler med deg og for å kunne oppfylle lovpålagte oppgaver som for eksempel anti hvitvaskingsarbeid.

YOUPLUS Livsforsikring vil ved avtaleinngåelsen og under avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel personer som er gitt fullmakt. YOUPLUS Livsforsikring vil også registrere opplysninger om personer som YOUPLUS Livsforsikring har avslått å inngå avtale med. Dette for å kunne underrette om avslaget og dokumentere forholdet. Vårt behandlingsgrunnlag knyttet til administrasjon av kundeforholdet starter ved utarbeidelse av tilbud, til drift av selve kundeforholdet og til slutt inn i avslutningsfasen av kundeforholdet, enten gjennom at forsikringene avsluttes eller flyttes, samt ved et krav i en eller flere av de forsikringene du som kunde har kjøpt av YOUPLUS Livsforsikring. YOUPLUS Livsforsikring skal ved meldt krav (forsikringstilfelle) vurdere kravet, behandle saken og gjennomføre et oppgjør. Eventuelle helseopplysninger behandles når behandlingen er nødvendig for å fastsette rettskrav.

YOUPLUS Livsforsikring behandler også dine personopplysninger ved klagebehandling eller regresskrav.

Markedsføring 
YOUPLUS Livsforsikring kan behandle personopplysningene i markedsføringsøyemed dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern. Markedsføres produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn den du har avtale om, kreves det samtykke fra deg for å benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale. Som kunde hos YOUPLUS Livsforsikring mottar du nyhetsbrev på epost. Vi mottar tilbakemeldinger omkring hvordan nyhetsbrevene leses, blant annet hvor ofte nyhetsbrevet åpnes og hvilke lenker det klikkes på. Dette gjør oss bedre i stand til å levere relevant innhold til deg som kunde og mottaker av nyhetsbrev. Du kan melde deg av nyhetsbrevet når du ønsker.

Profilering  
Med profilering mener vi enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som brukes til å vurdere egenskaper knyttet til deg. For eksempel for å analysere eller forutsi aspekter som gjelder din økonomiske situasjon, helsesituasjon eller dine personlige preferanser.

Profilering brukes i YOUPLUS Livsforsikring i forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av markedsføringskampanjer, til kundeoppfølgingsformål og ved utarbeidelse av produkttilbud. Selskapet har en berettiget interesse til å bruke profilering, for eksempel når vi foretar kundeanalyse til markedsføringsformål eller kundeovervåkning for å avdekke svindel.

Sikkerhet 
YOUPLUS Livsforsikring jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger er beskyttet mot tap, ødeleggelse, misbruk eller uautorisert tilgang. Selskapets rammeverk for sikkerhet oppdateres jevnlig i tråd med den teknologiske utviklingen.

Videre har YOUPLUS Livsforsikring en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å sikre Selskapets verdier, for eksempel logging på servere, drift av infrastruktur og adgangskontroll.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger  
YOUPLUS Livsforsikring kan behandle personopplysninger til det formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. I slike tilfeller vil YOUPLUS Livsforsikring kunne være forpliktet til å innhente informasjon og utlevere opplysninger til andre forsikringsselskaper og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen. YOUPLUS Livsforsikring vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. YOUPLUS Livsforsikring er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim. Du vil ikke ha innsynsrett i enkelte opplysninger YOUPLUS Livsforsikring har registrert så lenge en etterforskning pågår, dette følger av lov om hvitvasking.

YOUPLUS Livsforsikring vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller når du har samtykket til det. I tillegg kan YOUPLUS Livsforsikring behandle personopplysningene for å forebygge og avdekke straffbare handlinger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern.

Kundeautentisering ved bruk av elektroniske tjenester 
Når du benytter deg av Selskapets elektroniske tjenester, kan Selskapet registrere brukeradferd og brukermiljø samt avvik fra dette, identifisere den datamaskinen eller mobile enheten du bruker til å utføre tjenesten, datamaskinens/enhetens tilstand o.l. Denne informasjonen vil YOUPLUS Livsforsikring bruke for å kontrollere at det er rett person som benytter den aktuelle tjenesten. YOUPLUS Livsforsikring kan også bruke informasjonen i en risikovurdering for å tilpasse autentiseringsmetoden som du skal benytte for tjenesten.

Analyse og utvikling av nye tjenester 
YOUPLUS Livsforsikring kan samle inn opplysninger som brukes til analyse av hvordan du som kunde bruker våre tjenester i forbindelse med forbedring av eksisterende produkter eller utvikling av nye tjenester.

YOUPLUS Livsforsikring har i enkelte tilfeller en berettiget interesse av å analysere bruksmønsteret for å identifisere mulig etterspørsel etter nye produkter og tjenester, forbedre funksjonalitet i allerede eksisterende produkter og tjenester samt utføre tester i forbindelse med utvikling.

Oppfylle rettslige plikter 
I henhold til lover og regler som gjelder forsikringsforetak og forsikringsprodukter, tiltak mot hvitvasking av penger og terrorisme, rapportering til offentlige myndigheter, rettslige pålegg, sikkerhetskrav og svar på forespørsler fra offentlige myndigheter, behandler YOUPLUS Livsforsikring personopplysninger. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle YOUPLUS Livsforsikrings rettslige forpliktelser.

Utlevering av personopplysningene dine 

Til tredjeparter 
I noen tilfeller har vi rettslig grunnlag til å dele opplysninger med tredjeparter. Dette kan være offentlige myndigheter, leverandører, betalingstjenesteleverandører, distributører og forretningspartnere. Selskapet vil da sørge for at de aktuelle bestemmelsene om taushetsplikt følges.

Når vi leverer tjenester og produkter, kan det bety at vi må utlevere informasjon om deg.

Dersom YOUPLUS Livsforsikring setter ut oppgaver som innebærer at en leverandør skal behandle personopplysninger på vegne oss, vil leverandøren som regel være en databehandler. Forholdet til databehandler reguleres i en egen databehandleravtale mellom YOUPLUS Livsforsikring og leverandør og sikrer forsvarlig behandling av persondata.

YOUPLUS Livsforsikring bruker databehandlere (leverandører av IT-tjenester) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil vi inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket. Bruken av databehandlere er ikke det samme som utlevering av personopplysninger.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EØS 
YOUPLUS Livsforsikring overfører ikke personopplysninger til land utenfor EØS området. Det kan imidlertid foreligge rettslig grunnlag for en slik overførsel, og Selskapets personvernerklæring vil bli oppdatert dersom dette skulle bli aktuelt. Her nevnes at slike overføringer bare kan gjøres hvis alle vilkår i henhold til GDPR er oppfylt. Det kan og foreligge et unntak i spesielle tilfeller, for eksempel for å oppfylle en avtale med deg eller tilfeller der du gir ditt samtykke til den bestemte overføringen.

 

Selskapets rettslige behandlingsgrunnlag 

Kundeadministrasjon 
Formålet med YOUPLUS Livsforsikring sin behandling av personopplysninger er i første rekke å oppfylle vår kontraktsrettslige forpliktelse overfor deg som Selskapets kunde i samsvar med de avtalene vi har inngått med deg.

Rettslige forpliktelser 
Selskapet behandler personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger. Eksempler på dette er forebygging og avdekking av straffbare handlinger, som hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og bedrageri, sanksjonsovervåkning, bokføringskrav, rapportering til skattemyndigheter, politimyndigheter, namsmyndighet og tilsynsmyndigheter, krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester og andre forpliktelser knyttet til lovgivningen.

Berettiget interesse 
YOUPLUS Livsforsikring kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen må være lovlig, definert på forhånd, reell og saklig begrunnet i virksomheten.  
Eksempler på behandling basert på berettiget interesse er markedsføring i løpende avtaleforhold, kundeanalyser basert på profilering til markedsføringsformål og transaksjonsovervåkning for å avdekke straffbare handlinger.

Samtykke 
Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger, vil behandlingen av personopplysninger basere seg på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg som kunde.

Dersom du har gitt samtykke, kan dette på hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil behandlingen opphøre, og personopplysningene slettes dersom oppbevaring av opplysningene er basert utelukkende på gitt samtykke. Informasjon om formål, behandlingsaktiviteter og tilbakekalling av det aktuelle samtykket gis når du blir bedt om å gi samtykke.

Dine rettigheter

Innsyn i opplysninger og dataportabilitet  
Innsynsforespørselen gir deg rett til å få innsyn i data vi har lagret om deg. Dette gjelder informasjon du selv har oppgitt, informasjon vi har hentet fra eksterne kilder, og informasjon om behandling av opplysningene.

YOUPLUS Livsforsikring sine interne vurderinger og lignende interne data faller utenfor innsynsretten. Det samme gjelder enkelte personopplysninger som vi har innhentet for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, som for eksempel anti-hvitvaskingsforpliktelser.

Dataportabilitet er din rett til å motta personopplysninger du selv har gitt oss. Opplysningene skal sendes i et lesbart format. Dette gjelder opplysninger du har gitt oss direkte, basert på inngått samtykke eller for å oppfylle en avtale. Tilgang på dine data får du gjennom å henvende deg til YOUPLUS Livsforsikring på minedata@uplus.no.

Innsigelse mot behandling 
Du har rett til å protestere på behandling av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av berettigede interesser med mindre slike interesser overstyrer dine grunnleggende rettigheter eller friheter. I tilfeller hvor behandling av dine personopplysninger er basert på vår berettigede interesse og opplysningene benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du alltid rett til å fremme innsigelser mot behandlingen.

Automatiserte risikobedømmelser 
I YOUPLUS Livsforsikring bruker vi automatiserte prosesser ved eksempelvis kjøp av forsikring. En av de viktigste forretningsprosessene vi gjennomfører, er å vurdere din helsesituasjon ved inngåelse av avtale med oss, eller ved endring på eksisterende avtaler du har med oss. Din helsesituasjon danner grunnlag for hvilke produkter, hvilket dekningsomfang og hvilken pris vi kan tilby deg knyttet til individuelle personforsikringer. Vårt utgangspunkt er at all vår behandling av dine helseopplysninger skjer gjennom en automatisert vurdering og beslutning. Denne automatiserte vurderingen og beslutningen kan ha flere utfall, men de viktigste er at ditt ønske om å kjøpe forsikring av oss kan bli godkjent, godkjent med reservasjoner, godkjent med pristillegg, godkjent med reservasjoner og pristillegg eller gitt avslag. I tillegg vil en del av de forsikringsforespørslene vi mottar ikke kunne behandles automatisert, og vil derfor behandles manuelt av en av våre helsebedømmere.

I henhold til forsikringsavtaleloven har YOUPLUS Livsforsikring NUF det som kalles kontraheringsplikt. Dette innebærer at du som kunde har rett til å inngå en avtale med oss om betingelsen for å kunne avslå forsikring ikke er oppfylt. Om vi urettmessig nekter deg å kjøpe forsikring av oss, kan du som kunde kreve å inngå avtale på vanlige vilkår. Med andre ord, hvis en automatisert behandling påvirker deg i betydelig grad, kan du be om å få den automatiserte behandlingen vurdert av en av våre ansatte. Påvirkning i betydelig grad kan gjøres gjeldende om vi ikke kan tilby deg forsikring, eller om du gis et vesentlig prispåslag eller vesentlige reservasjoner grunnet den automatiserte risikobedømmelsen. I alle tilfeller hvor vi nekter deg å kjøpe forsikring gjennom en automatisert prosess (gir avslag på forsikringssøknaden), vil beslutningen alltid gjennomgås og etterprøves av en av våre helsebedømmere. Våre helsebedømmere har alltid fullmakt til å endre utfallet fra den automatiserte prosessen, om deres erfaring og vurderingskriterier tilsier at det er riktig.

Retten til sletting av personopplysninger 
Så lenge du har en aktiv avtale med oss vil det være nødvendig for oss å oppbevare dine personopplysninger. Når en avtale blir avsluttet, vil dine personopplysninger bli oppbevart i en periode for å kunne gi deg best mulig service. I tillegg oppbevarer vi opplysninger etter at avtalen er avsluttet for å oppfylle lovpålagt oppbevaringsplikt samt forsvare oss mot rettskrav. Deretter blir dine personopplysninger permanent slettet. 
Enkelte opplysninger er det lovpålagt å oppbevare, også personopplysninger, for eksempel til bokføring, skatterapportering og myndighetsrapportering. Disse dataene vil også bli slettet automatisk, men normalt etter en lengre periode. Det er viktig å poengtere at disse personopplysningene kun blir brukt til disse formålene og derfor er strengt tilgangsbegrenset. Når alle dine avtaler er avsluttet, vil vi også slette ditt kundeforhold.

Dersom du opplever at Selskapet oppbevarer dine personopplysninger urettmessig, har du rett til å be oss om at disse blir slettet.

Retting av feilaktige personopplysninger om deg selv 
Hvis opplysningene er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet med de begrensninger som følger av lovgivningen.

Begrenset behandling av personopplysninger 
Dersom du klager over riktigheten i registrerte opplysninger, lovligheten ved behandlingen, eller du har fremmet innsigelse mot behandlingen av opplysningene, kan du be oss om å begrense behandlingen av disse opplysningene til kun lagring. Behandlingen vil bli begrenset til kun lagring inntil opplysningene er rettet, eller det kan fastslås at våre berettigede interesser går foran dine interesser.

Dersom du ikke har rett til å slette opplysningene vi har registrert om deg, kan du i stedet be om at vi begrenser behandlingen av disse opplysningene til kun lagring. Dersom behandlingen av opplysningene som vi har registrert om deg, er nødvendig for å fremme et rettslig krav, kan du også kreve at annen behandling av disse opplysningene begrenses til lagring. Vi kan behandle opplysningene dine til andre formål dersom dette er nødvendig for å fremme et rettslig krav eller hvis du har gitt ditt samtykke til dette. Vi oppfordrer deg til å kontakte oss for å få mer informasjon om hvilke konsekvenser en begrensning kan bety for ditt kundeforhold.

Kontaktopplysninger, spørsmål og klager 

Hvis du lurer på noe angående denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på:

E-post:
minedata@uplus.no

Eller per post:
YOUPLUS Livsforsikring NUF
Postboks 463, 7404 Trondheim.

Ønsker du å klage på behandling av dine personopplysninger kan klagen sendes inn elektronisk på minedata@uplus.no. Dersom du ønsker det, kan du også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på  Datatilsynets nettsider.